Nội dung:

1. Làm quen jQuery

2. Chọn các phần tử

3. Thao tác trên jQuery collection

Vẫn còn cập nhật…