Mặc dù không thật sự cần thiết cho những người mới bắt đầu làm quen jQuery, hoặc không cần quan tâm, nhưng để xem cách tổ chức các tập tin trong jQuery, có thể tham khảo https://github.com/jquery/jquery , qua đó có thể hiểu hơn về quá trình phát triển jQuery của các chuyên gia qua nhiều năm. Một số công nghệ nổi bật hình thành trong quá trình phát triển jQuery trong những năm gần đây là:

  • Node.js (http://nodejs.org ): một nền tảng (platform) xây dựng trên JavaScript runtime của Chrome (Google) cho phép chạy JavaScript như một ngôn ngữ hướng client.
  • npm (https://npmjs.org ): là trình quản lý các gói chính thức cho Node.js dùng để cài các gói như Grunt.
  • Grunt (http://gruntjs.com): một chức năng tự động thực thi các nhiệm vụ phổ biến và lặp lại như testing, building, và minification.
  • Git (http://git-scm.com): một hệ thống kiểm soát mở, cho phép các nhà phát triển theo dõi sự thay đổi của mã nguồn và hỗ trợ nhau cùng phát triển một dự án (ví dụ jQuery).

Mã nguồn jQuery, tuy khi tải về, được tổ chức trong một tập tin duy nhất, nhưng các chức năng của nó được tổ chức trong những khối riêng biệt và quan hệ nhau gọi là các mô đun (modules). Tổ chức theo kiểu này gọi là định dạng theo AMD (Asynchronous Module Definition). Có thể xem hình minh hoạ sau:

Theo hình trên, những phương thức liên quan đến các sự kiện như on, off thì được tổ chức trong mô đun tên là event, những phương thức liên quan đến hiệu ứng như animate() thì tổ chức trong mô đun effects, v.v…

Tất nhiên, tổ chức theo mô đun sẽ giúp các nhà phát triển dễ dàng quản lý và phát triển nhưng còn một tiện ích khác với cách tổ chức này là cho phép chúng ta tạo ra các phiên bản jQuery tuỳ chọn chỉ chứa những chức năng theo nhu cầu.  Ví dụ chúng ta cần tạo ra một phiên bản jQuery dựa trên jQuery 3.1.1 với tất cả các tính năng của nó ngoại trừ mô đun là deprecated (chứa những phương thức sẽ không được hỗ trợ trong tương lai) thực hiện như sau:

  • Cài đặt Node.js, Git, và Grunt trên máy cá nhân.
  • Dùng dòng lệnh (chế độ command line) sau để sao chép (clone) jQuery từ Git như sau:

git clone git://github.com/jquery/jquery.git

  • Sau khi hoàn tất quá trình clone nhập tiếp hai lệnh sau:

npm install

grunt custom:-deprecated

Sau khi tạo phiên bản mới jQuery, chúng ta cần liên kết lại trong script.

< Học jQuery