Là một trong những selector được dùng phổ biến nhất. Mỗi phần tử có một ID duy nhất. Giống như khai báo trong CSS, ID được bắt đầu bằng dấu #. Ví dụ:

Tập tin HTML: phần tử pid=”description”


<p id="description">Chào mừng đến với jQuery!</p>

Tập tin MyjQuery.js: lệnh chọn id=”description” và ẩn


$('#description').hide(3000);

Thực thi đoạn mã trên.

< Học jQuery