Là selector phổ biến nhất. Nếu ID dùng cho một phần tử duy nhất trên DOM thì class có thể được dùng cho nhiều phần tử. Kết quả trả về khi chọn class là một tập các phần tử có cùng class. Class bắt đầu bởi dấu chấm. Ví dụ:

Tập tin HTML:


<div>

   <h1 class="green">A title</h1>

   <p class="description">I'm a paragraph</p>

</div>

<div>

   <h1 class="green">Another title</h1>

   <p class="description blue">I'm yet another paragraph</p>

</div>

Tập tin MyjQuery.js: lệnh chọn class=”green” và ẩn


$('.green').hide();

Nếu chúng ta chọn


$('.description').hide();

thì cả hai phần tử p đều ẩn và nếu chúng ta chọn


$('.description.blue').hide();

thì chỉ có phần tử p thứ hai ẩn.

Thực thi đoạn mã trên.

< Học jQuey