Là selector dựa vào tên của phần tử HTML như p, div, h1,… Có thể chọn nhiều phần tử HTML cùng lúc theo lệnh sau:


$('p, div').hide();

Lệnh trên sẽ ẩn tất cả các phần tử pdiv, bao hàm cả các phần tử con của chúng, trên cây DOM

< Học jQuery