Bộ lọc là các selectors được dùng để làm việc với các kiểu selector khác nhằm thu hẹp tập các phần tử được chọn. Bộ lọc bắt đầu bằng dấu hai chấm (:).

< Học jQuery