Là quan điểm tách bạch các đoạn mã HTML, các đoạn mã khai báo CSS  và các đoạn mã JavaScript trong trang web, giúp việc quản lí và bảo trì các trang web trở nên dễ dàng hơn. Ý tưởng thể hiện trong hình sau:

Với jQuery, quan điểm unobtrusive JavaScript càng thực hiện dễ dàng hơn.

< Học jQuery