Các toán tử truy vấn chuẩn LINQ (LINQ Standard Query Operators) có thể được phân loại theo chức năng thành các nhóm sau:

Các ví dụ trong phần này được minh hoạ qua hai ngôn ngữ là C# và VB. Nếu ngôn ngữ chưa hỗ trợ cú pháp LINQ cho toán tử thì có thể các phương thức mở rộng có chức năng tương tự trong giao diện IEnumerable sẽ được sử dụng.

< Học LINQ