Cho phép kết gộp dữ liệu theo nhiều cách khác nhau (đếm, tổng, trung bình,…).

Toán tử thuộc nhóm này gồm:

Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB
Aggregate Kết gộp dữ liệu theo những cách khác nhau. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
Average Kết gộp dữ liệu để tính giá trị trung bình các phần tử. Chưa hỗ trợ Aggregate … In … Into Average()
Count Kết gộp dữ liệu để đếm các phần tử Chưa hỗ trợ Aggregate … In … Into Count()
LonCount Kết gộp dữ liệu để đếm các phần tử (dành cho nguồn dữ liệu lớn). Chưa hỗ trợ Aggregate … In … Into LonCount()
Max Kết gộp dữ liệu để tìm giá trị lớn nhất Chưa hỗ trợ Aggregate … In … Into Max()
Min Kết gộp dữ liệu để tìm giá trị nhỏ nhất Chưa hỗ trợ Aggregate … In … Into Min()
Sum Kết gộp dữ liệu để tính tổng Chưa hỗ trợ Aggregate … In … Into Sum()

 

Ví dụ với VB:


Dim num As Integer() = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

' dếm các số > 6

Dim intDivByTwo = Aggregate n In num

  Where n > 6

  Into Count()

Console.WriteLine("Count of Numbers: " & intDivByTwo)

'tính trung bình các số > 6

Dim intResult = Aggregate n In num

  Where n > 6

  Into Average()

Console.WriteLine("Average of Numbers: " & intResult)

' đếm các số > 6

intResult = Aggregate n In num

  Where n > 6

  Into LongCount()

Console.WriteLine("Long Count of Numbers: " & intResult)

'số lớn nhất

intResult = Aggregate n In num

      Into Max()

Console.WriteLine("Max of Numbers: " & intResult)

' số nhỏ nhất

intResult = Aggregate n In num

      Into Min()

Console.WriteLine("Min of Numbers: " & intResult)

' tổng các số

intResult = Aggregate n In num

      Into Sum()

Console.WriteLine("Sum of Numbers: " & intResult)

Kết quả trong LINQPad

< Các toán tử truy vấn