Phân (hay chia) một vùng dữ liệu thành hai vùng dữ liệu (nhỏ hơn về kích cỡ) khác nhau mà không cần quan tâm đến vị trí các phần tử trong vùng dữ liệu và trả về kết quả là một trong hai vùng đó.

Toán tử thuộc nhóm này gồm:

Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB
Skip Bỏ qua một vài phần tử nào đó và trả về vùng dữ liệu chứa các phần tử còn lại của vùng dữ liệu ban đầu. Chưa hỗ trợ Skip
SkipWhile Giống Skip nhưng các phần tử bị bỏ qua phải được xác định bằng điều kiện luận lý (hay lô gic). Chưa hỗ trợ Skip While
Take Lấy một số phần tử từ vùng dữ liệu để trả về kết quả và bỏ qua các phần tử còn lại của vùng dữ liệu ban đầu. Chưa hỗ trợ Take
TakeWhile Lấy một số phần tử từ vùng dữ liệu theo điều kiện luận lý nào đó để trả về kết quả và bỏ qua các phần tử còn lại của vùng dữ liệu ban đầu. Chưa hỗ trợ Take While

 

Ví dụ về Skip trong VB


Dim words = {"once", "upon", "a", "time", "there", "was", "a", "jungle"}

' bỏ qua 4 phần tử đầu tiên

Dim query = From word In words

Skip 4

Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

For Each str As String In query

sb.AppendLine(str)

Console.WriteLine(str)

Next

Kết quả:

Ví dụ về Skip While trong VB


Dim words = {"once", "upon", "a", "time", "there", "was", "a", "jungle"

' bỏ qua các phần tử bắt đầu bằng chữ t

Dim query = From word In words

Skip While word.Substring(0, 1) = "t"

Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

For Each str As String In query

sb.AppendLine(str)

Console.WriteLine(str)

Next

Kết quả:

Ví dụ về Take trong VB


Dim words = {"once", "upon", "a", "time", "there", "was", "a", "jungle"}

' lấy 3 phần tử đầu tiên

Dim query = From word In words

Take 3

Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

For Each str As String In query

sb.AppendLine(str)

Console.WriteLine(str)

Next

Kết quả

Ví dụ về Take While trong VB


Dim words = {"once", "upon", "a", "time", "there", "was", "a", "jungle"}

' lấy các phần tử có chiều dài nhỏ hơn 6

Dim query = From word In words

Take While word.Length < 6

Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

For Each str As String In query

sb.AppendLine(str)

Console.WriteLine(str)

Next

Kết quả:

< Các toán tử truy vấn