Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

LINQ

Các đặc trưng tạo nên LINQ

Mỗi đặc trưng có thể được dùng cho mục đích nào đó, nhưng tất cả chúng được dùng để tạo LINQ. Các đặc trưng gồm: Bộ khởi tạo đối tượng (object initializer) Khai báo biến cục bộ kiểu ngầm định... Continue Reading →

Biểu thức lambda (lambda expression)

Một biểu thức lambda là một hàm nặc danh (anonymous function) dùng để tạo các kiểu delegates hay cây biểu thức (expression tree). Bằng cách dùng biểu thức lambda, chúng ta có thể viết các hàm cục bộ có thể... Continue Reading →

LINQ to Entities

Entity Framework (EF – còn được gọi là OR/M Framework) làm việc ở mức trừu tượng cao hơn LINQ to SQL. Khi làm việc với EF một nhà phát triển phải tạo ra một lược đồ khái niệm (conceptual schema),... Continue Reading →

LINQ to XML

LINQ to XML có thể dễ dàng truy cập đến các tính năng của LINQ như các toán tử LINQ, giao diện lập trình, v.v. Và do tích hợp trong .NET Framework nên LINQ to XML có thể sử dụng... Continue Reading →

LINQ to Dataset

DataSet là một hình thức bộ nhớ trong của dữ liệu quan hệ và từ lâu đã là một phần chủ yếu của việc truy cập dữ liệu trong thế giới .NET. LNQ to Dataset cho phép sử dụng các... Continue Reading →

LINQ to Objects

Khi chúng ta làm việc với các tập chứa các đối tượng (collection) như mảng (array) hay danh sách (list), chúng ta luôn có dịp làm việc với LINQ to Objects. LINQ to Objects trả về các biến kiểu IEnumerable<T>... Continue Reading →

LINQ to SQL trong LINQPad

Nhấn Add Connection Để tuỳ chọn mặc định và nhấn Next trong hộp thoại Choose Data Context: Bấm vào nút Test trong hộp thoại Connection Successful, nếu thành công sẽ xuất hiện: Bấm OK và kết nối đến database server... Continue Reading →

LINQ to SQL trong môi trường Visual Studio

Bước 1: tạo một kết nối mới đến database server bằng cách: View > Server Explorer > kích chuột phải vào Data Connections, chọn Add Connection và điền các thông tin Server Name và database như hình sau: Bấm Test... Continue Reading →

LINQ to SQL

Là một thành phần dùng để quản lý các dữ liệu quan hệ như đối tượng. Trong LINQ to SQL, mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu quan hệ được ánh xạ đến mô hình đối tượng thể... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: