Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

LINQ

Các đặc trưng tạo nên LINQ

Mỗi đặc trưng có thể được dùng cho mục đích nào đó, nhưng tất cả chúng được dùng để tạo LINQ. Các đặc trưng gồm: Bộ khởi tạo đối tượng (object initializer) Khai báo biến cục bộ kiểu ngầm định... Continue Reading →

Biểu thức lambda (lambda expression)

Một biểu thức lambda là một hàm nặc danh (anonymous function) dùng để tạo các kiểu delegates hay cây biểu thức (expression tree). Bằng cách dùng biểu thức lambda, chúng ta có thể viết các hàm cục bộ có thể... Continue Reading →

LINQ to Entities

Entity Framework (EF – còn được gọi là OR/M Framework) làm việc ở mức trừu tượng cao hơn LINQ to SQL. Khi làm việc với EF một nhà phát triển phải tạo ra một lược đồ khái niệm (conceptual schema),... Continue Reading →

LINQ to XML

LINQ to XML có thể dễ dàng truy cập đến các tính năng của LINQ như các toán tử LINQ, giao diện lập trình, v.v. Và do tích hợp trong .NET Framework nên LINQ to XML có thể sử dụng... Continue Reading →

LINQ to Dataset

DataSet là một hình thức bộ nhớ trong của dữ liệu quan hệ và từ lâu đã là một phần chủ yếu của việc truy cập dữ liệu trong thế giới .NET. LNQ to Dataset cho phép sử dụng các... Continue Reading →

LINQ to Objects

Khi chúng ta làm việc với các tập chứa các đối tượng (collection) như mảng (array) hay danh sách (list), chúng ta luôn có dịp làm việc với LINQ to Objects. LINQ to Objects trả về các biến kiểu IEnumerable<T>... Continue Reading →

LINQ to SQL trong LINQPad

Nhấn Add Connection Để tuỳ chọn mặc định và nhấn Next trong hộp thoại Choose Data Context: Bấm vào nút Test trong hộp thoại Connection Successful, nếu thành công sẽ xuất hiện: Bấm OK và kết nối đến database server... Continue Reading →

LINQ to SQL trong môi trường Visual Studio

Bước 1: tạo một kết nối mới đến database server bằng cách: View > Server Explorer > kích chuột phải vào Data Connections, chọn Add Connection và điền các thông tin Server Name và database như hình sau: Bấm Test... Continue Reading →

LINQ to SQL

Là một thành phần dùng để quản lý các dữ liệu quan hệ như đối tượng. Trong LINQ to SQL, mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu quan hệ được ánh xạ đến mô hình đối tượng thể... Continue Reading →

Phần tử (element)

Trả về một phần tử thoả điều kiện nào đó (trừ DefaulIfEmpty). Toán tử thuộc nhóm này gồm: Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB ElementAt Trả về một phần tử tại vị trí nào đó trong... Continue Reading →

Bằng nhau (equality)

Kiểm tra sự khớp nhau (hay bằng nhau) giữa hai tập dữ liệu. Toán tử thuộc nhóm này gồm: Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB SequenceEqual Kiểm tra sự khớp nhau (hay bằng nhau) giữa hai... Continue Reading →

Toán tử tập hợp (set operator)

Thao tác trên các tập dữ liệu và trả về kết quả theo yêu cầu. Toán tử thuộc nhóm này gồm: Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB Distinct Trả về tập dữ liệu chứa các giá... Continue Reading →

Toán tử sinh (generation operator)

Dùng để tạo ra các giá trị mới. Toán tử thuộc nhóm này gồm: Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB DefaultIfEmpty Tạo ra một phần tử mặc định nếu tập dữ liệu là rỗng. Chưa hỗ... Continue Reading →

Phân vùng dữ liệu (partition)

Phân (hay chia) một vùng dữ liệu thành hai vùng dữ liệu (nhỏ hơn về kích cỡ) khác nhau mà không cần quan tâm đến vị trí các phần tử trong vùng dữ liệu và trả về kết quả là... Continue Reading →

Lượng từ (quantifier)

Trả về True hay False khi một vài hay tất cả các phần tử của một tập dữ liệu thoả mãn điều kiện nào đó. Toán tử thuộc nhóm này gồm: Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp... Continue Reading →

Kết gộp (Aggregation)

Cho phép kết gộp dữ liệu theo nhiều cách khác nhau (đếm, tổng, trung bình,…). Toán tử thuộc nhóm này gồm: Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB Aggregate Kết gộp dữ liệu theo những cách khác... Continue Reading →

Kết hợp (Concatenation)

Cho phép kết hợp hai nguồn dữ liệu thành một nguồn duy nhất (giống phép hợp (union) hai tập hợp nhưng có sự lặp lại các thành phần giống nhau). Toán tử thuộc nhóm này gồm: Toán tử Mô tả... Continue Reading →

Chuyển kiểu (Conversions)

Cho phép chuyển kiểu của các đối tượng đầu vào và được dùng trong một phạm vi đa dạng các ứng dụng. Toán tử thuộc nhóm này chỉ xét Cast, các toán tử khác không hỗ trợ trong C# hay... Continue Reading →

Nhóm (Grouping)

Cho phép nhóm hay gộp các dữ liệu trong một nhóm dựa vào một hay vài thuộc tính chung. Các toán tử thuộc nhóm nhóm gồm: Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB GroupBy Tổ chức dữ... Continue Reading →

Sắp xếp (Sorting)

Cho phép sắp xếp các phần tử trong một danh sách theo một hay vài điều điều kiện nào đó. Các toán tử thuộc nhóm sắp xếp (hay chọn) gồm: Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB... Continue Reading →

Chiếu hay chọn (Projection)

Thực hiện thao tác chuyển một nguồn dữ liệu (đối tượng, bảng, …) từ hình thức này sang hình thức khác, ví dụ chúng ta có bảng NHANVIEN lưu trữ thông tin nhân viên gồm mã nhân viên, tên, ngày... Continue Reading →

Kết nối (Join)

Thực hiện thao tác giúp cho việc theo dõi mối quan hệ giữa các nguồn dữ liệu được thuận tiện, dễ dàng – điều không thể thực hiện được khi theo dõi trực tiếp từ các nguồn dữ liệu. Các... Continue Reading →

Lọc (Filtering)

Các toán tử lọc dùng để trả về tập kết quả chứa các phần tử thoả mãn điều kiện cụ thể nào đó. Các toán tử lọc bao gồm: Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB Where... Continue Reading →

Các toán tử truy vấn

Các toán tử truy vấn chuẩn LINQ (LINQ Standard Query Operators) có thể được phân loại theo chức năng thành các nhóm sau: Lọc (Filtering) Kết nối (Join) Chiếu hay chọn (Projection) Sắp xếp (Sorting) Nhóm (Grouping) Chuyển kiểu (Conversions)... Continue Reading →

Môi trường và truy vấn LINQ đầu tiên

Môi trường Để dùng LINQ chúng ta phải cài đặt .NET FrameWork và LINQ có thể được viết bởi ngôn ngữ C# hay VB. Có hai công cụ phổ biến chúng ta có thể dùng khi làm việc với LINQ:... Continue Reading →

LINQ và LINQPad

Một cách khác để làm việc với LINQ là sử dụng phần mềm LINQPad. Ưu điểm của LINQPad là nhỏ, gọn, và cũng hỗ trợ rất nhiều tính năng. Có thể download LINQPad và tham khảo các tính năng của... Continue Reading →

LINQ và Visual Studio

Nếu chúng ta đã cài đặt sẵn Visual Studio (tất nhiên là từ 2008 trở lên) thì có thể sử dụng LINQ khi viết các ứng dụng bằng VB hay C#. Thực thi trong Visual Studio (từ 2010 trở lên)... Continue Reading →

Làm quen LINQ (Language Integaretd Query)

Giới thiệu Để truy cập hay truy vấn dữ liệu, chúng ta cần thông thạo các công nghệ như SQL, Web services, hay XML. Linq được giới thiệu trong VS 2008 và được thiết kế bởi Anders Hejlsberg. Linq cho... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: