Thao tác trên các tập dữ liệu và trả về kết quả theo yêu cầu.

Toán tử thuộc nhóm này gồm:

Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB
Distinct Trả về tập dữ liệu chứa các giá trị không trùng nhau. Chưa hỗ trợ Distinct
Except So sánh giá trị của hai tập dữ liệu và trả về các giá trị từ một trong hai tập và không thuộc tập kia. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
Intersect Trả về tập chứa các giá trị chung từ hai tập ban đầu. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
Union Kết hợp hai tập dữ liệu và không lấy giá trị lặp lại. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ

Ví dụ Distinct trong VB:


Dim classGrades = New System.Collections.Generic.List(Of Integer)

   From {63, 68, 71, 75, 68, 92, 75}

Dim distinctQuery = From grade In classGrades

  Select grade Distinct

Dim sb As New System.Text.StringBuilder("The distinct grades are: ")

For Each number As Integer In distinctQuery

 sb.Append(number & " ")

Next

Console.Write(sb.ToString())

Kết quả:

Ví dụ Except – Enumerable.Except trong C#:


double[] numbers1 = { 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 };

double[] numbers2 = { 2.2 };

IEnumerable<double> onlyInFirstSet = numbers1.Except(numbers2);

foreach (double number in onlyInFirstSet)

  Console.WriteLine(number);

Ví dụ Except – Enumerable.Except trong VB:


Dim numbers1() As Double = {2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5}

Dim numbers2() As Double = {2.2}

Dim onlyInFirstSet As IEnumerable(Of Double) = numbers1.Except(numbers2)

Dim output As New System.Text.StringBuilder

For Each number As Double In onlyInFirstSet

 output.AppendLine(number)

 Console.WriteLine(number)

Next

Kết quả:

 

 Ví dụ Intersect – Enumerable.Intersect trong C#:


int[] id1 = { 44, 26, 92, 30, 71, 38 };

int[] id2 = { 39, 59, 83, 47, 26, 4, 30 };

IEnumerable<int> both = id1.Intersect(id2);

foreach (int id in both)

 Console.WriteLine(id);

Ví dụ Intersect – Enumerable.Intersect trong VB:


Dim id1() As Integer = {44, 26, 92, 30, 71, 38}

Dim id2() As Integer = {39, 59, 83, 47, 26, 4, 30}

Dim intersection As IEnumerable(Of Integer) = id1.Intersect(id2)

Dim output As New System.Text.StringBuilder

For Each id As Integer In intersection

 output.AppendLine(id)

 Console.WriteLine(id)

Next

Kết quả:

Ví dụ Union – Enumerable.Union trong C#:


int[] ints1 = { 5, 3, 9, 7, 5, 9, 3, 7 };

int[] ints2 = { 8, 3, 6, 4, 4, 9, 1, 0 };

IEnumerable<int> union = ints1.Union(ints2);

foreach (int num in union)

{

 Console.Write("{0} ", num);

 Console.Write("\n");

}

Ví dụ Union – Enumerable.Union trong VB


Dim ints1() As Integer = {5, 3, 9, 7, 5, 9, 3, 7}

Dim ints2() As Integer = {8, 3, 6, 4, 4, 9, 1, 0}

Dim union As IEnumerable(Of Integer) = ints1.Union(ints2)

Dim output As New System.Text.StringBuilder

For Each num As Integer In union

 output.AppendLine(num & " ")

 Console.WriteLine(num & " ")

Next

Kết quả:

< Các toán tử truy vấn