Nội dung:

  1. Làm quen LINQ (Language Integaretd Query)
  2. Môi trường và truy vấn LINQ đầu tiên
  3. Các đặc trưng tạo nên LINQ
  4. Các toán tử truy vấn
  5. Các kiểu LINQ
  6. Biểu thức lambda

Tham khảo: