Cho phép chuyển kiểu của các đối tượng đầu vào và được dùng trong một phạm vi đa dạng các ứng dụng.

Toán tử thuộc nhóm này chỉ xét Cast, các toán tử khác không hỗ trợ trong C# hay VB:

Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB
AsEnumerable Trả về kiểu IEnumerable <T> Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
AsQueryable Chuyển từ kiểu Ienumerable <T> đến Iqueryable Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
Cast Thực hiện chuyển kiểu một đối tượng sang kiểu khác. Dùng biến kiểu tường minh From…As
OfType Chuyển đến một kiểu bất kỳ. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
ToArray Chuyển đến kiểu mảng. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
ToDictionary Chuyển đến kiểu Dictionary <Tkey, TValue> Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
ToList Chuyển đến kiểu danh sách List <T> Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
ToLookup Chuyển đến một Lookup <Tkey, TElement> Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ

 

Ví dụ Cast với C#:


// nguồn dữ liệu

Plant[] plants = new Plant[] { new CarnivorousPlant { Name = "Venus Fly Trap", 

  TrapType = "Snap Trap" }, new CarnivorousPlant { Name = "Pitcher Plant", 

  TrapType = "Pitfall Trap" }, new CarnivorousPlant { Name = "Sundew", 

  TrapType = "Flypaper Trap" }, new CarnivorousPlant { Name = "Waterwheel Plant", 

  TrapType = "Snap Trap" }};

// tạo truy vấn

var query = from CarnivorousPlant cPlant in plants

  where cPlant.TrapType == "Snap Trap"

  select cPlant;

// thực thi truy vấn

foreach (var e in query)

{

 Console.WriteLine("Name = {0} , Trap Type = {1}", e.Name, e.TrapType);

}

class Plant

{

 public string Name { get; set; }

}

class CarnivorousPlant : Plant

{

 public string TrapType { get; set; }

}

LINQPad

Ví dụ Cast với VB:


Sub Main

// nguồn dữ liệu

Dim plants() As Plant = {New CarnivorousPlant With {.Name = "Venus Fly Trap", 

   .TrapType = "Snap Trap"}, New CarnivorousPlant With {.Name = "Pitcher Plant", 

   .TrapType = "Pitfall Trap"}, New CarnivorousPlant With {.Name = "Sundew", 

   .TrapType = "Flypaper Trap"}, New CarnivorousPlant With {.Name = "Waterwheel Plant", .TrapType = "Snap Trap"}}

//  tạo truy vấn

Dim list = From cPlant As CarnivorousPlant In plants

  Where cPlant.TrapType = "Snap Trap"

  Select cPlant

// thực thi truy vấn

For Each e In list

  Console.WriteLine("Name = {0} , Trap Type = {1}", e.Name, e.TrapType)

Next

End Sub

Class Plant

  Public Property Name As String

End Class

Class CarnivorousPlant

    Inherits Plant

  Public Property TrapType As String

End Class

LINQPad

Kết quả

< Các toán tử truy vấn