Thực hiện thao tác chuyển một nguồn dữ liệu (đối tượng, bảng, …) từ hình thức này sang hình thức khác, ví dụ chúng ta có bảng NHANVIEN lưu trữ thông tin nhân viên gồm mã nhân viên, tên, ngày sinh, email,…. nhưng nhiều lúc chúng ta chỉ cần xem thông tin nhân viên với một vài thông tin như mã nhân viên và email mà không cần quan tâm đến các thông tin khác.

Các toán tử thuộc nhóm chiếu (hay chọn) gồm:

Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB
Select Chuyển các giá trị dựa trên một hàm chuyển select Select
SelectMany Chuyển các chuỗi các giá trị dựa trên hàm chuyển Dùng nhiều mệnh đề from Dùng nhiều mệnh đề From

Ví dụ toán tử Select với C#


List<string> words = new List<string>() { "an", "apple", "a", "day" };

var query = from word in words select word.Substring(0, 1);

foreach (string s in query)

 Console.WriteLine(s);

Ví dụ toán tử Select với VB


Dim words = New List(Of String) From {"an", "apple", "a", "day"}

Dim query = From word In words Select word.Substring(0, 1)

Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

For Each letter As String In query

 sb.AppendLine(letter)

 Console.WriteLine(letter)

Next

Ví dụ toán tử SelectMany với C#


List<string> phrases = new List<string>() { "an apple a day", 

     "the quick brown fox" };

var query = from phrase in phrases

     from word in phrase.Split(' ')

     select word;

foreach (string s in query)

 Console.WriteLine(s);

Kết quả trong LINQPad

Ví dụ toán tử SelectMany với VB


Dim phrases = New List(Of String) From {"an apple a day", "the quick

       brown fox"}

Dim query = From phrase In phrases

  From word In phrase.Split(" "c)

  Select word

Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

For Each str As String In query

  sb.AppendLine(str)

  Console.WriteLine(str)

Next

Kết quả trong LINQPad

< Các toán tử truy vấn