Trả về một phần tử thoả điều kiện nào đó (trừ DefaulIfEmpty).

Toán tử thuộc nhóm này gồm:

Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB
ElementAt Trả về một phần tử tại vị trí nào đó trong tập dữ liệu. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
ElementAtOrDefault Trả về một phần tử tại vị trí nào đó trong tập dữ liệu, trong trường hợp vị trí vượt quá kích thước tập dữ liệu, một giá trị mặc định sẽ được trả về. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
First Trả về phần tử đầu tiên của tập hay phần tử đầu tiên thoả mãn điều kiện nào đó. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
FirstOrDefault Trả về phần tử đầu tiên của tập hay phần tử đầu tiên thoả mãn điều kiện nào đó. Nếu không tồn tại phần tử nào thì một giá trị mặc định sẽ được trả về. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
Last Trả về phần tử cuối cùng của tập hay phần tử cuối cùng thoả mãn điều kiện nào đó. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
LastOrDefault Trả về phần tử cuối cùng của tập hay phần tử cuối cùng thoả mãn điều kiện nào đó. Nếu không tồn tại phần tử nào thì một giá trị mặc định sẽ được trả về. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
Single Trả về phần tử đơn độc của tập hay phần tử đơn độc thoả mãn điều kiện nào đó. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
SingleOrDefault Trả về phần tử đơn độc của tập hay phần tử đơn độc thoả mãn điều kiện nào đó. Nếu không tồn tại phần tử nào thì một giá trị mặc định sẽ được trả về. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ
DefaultIfEmpty Trả về một giá trị mặc định nếu danh sách hay tập dữ liệu là rỗng hay null. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ

 

Ví dụ ElementAt – Enumerable.ElementAt trong C#


string[] names = { "Hartono, Tommy", "Adams, Terry", 

       "Andersen, Henriette Thaulow", "Hedlund, Magnus", "Ito, Shu" };

Random random = new Random(DateTime.Now.Millisecond);

// trả về phần tử ngẫu nhiên trong tập names

string name = names.ElementAt(random.Next(0, names.Length));

Console.WriteLine("The name chosen at random is '{0}'.", name);

Ví dụ ElementAt – Enumerable.ElementAt trong VB


Dim names() As String = {"Hartono, Tommy", "Adams, Terry", "Andersen, 

     Henriette Thaulow", "Hedlund, Magnus", "Ito, Shu"}

Dim random As Random = New Random(DateTime.Now.Millisecond)

' trả về phần tử ngẫu nhiên trong tập names

Dim name As String = names.ElementAt(random.Next(0, names.Length))

Console.WriteLine("The name chosen at random is '{0}'.", name)

Kết quả: sẽ hiển thị ngẫu nhiên sau mỗi lần thực thi

The name chosen at random is ‘Ito, Shu’.

Ví dụ First, Last – Enumerable.First, Enumerable.Last trong C#


int[] numbers = { 9, 34, 65, 92, 87, 435, 3, 54, 83, 23, 87, 435, 67, 12, 19 };

// trả về phần tử đầu tiên trong numers

int first = numbers.First();

Console.WriteLine(first); // 9

// trả về phần tử cuối cùng trong numers

int last = numbers.Last();

Console.WriteLine(last); // 19

Ví dụ First, Last – Enumerable.First, Enumerable.Last trong VB


Dim numbers() As Integer = {9, 34, 65, 92, 87, 435, 

       3, 54, 83, 23, 87, 435, 67, 12, 19}

' trả về phần tử đầu tiên trong numers

Dim first As Integer = numbers.First()

Console.WriteLine(first) ' 9

' trả về phần tử cuối cùng trong numers

Dim last As Integer = numbers.Last()

Console.WriteLine(last) ' 19

Kết quả:

9

19

< Các toán tử truy vấn