Kiểm tra sự khớp nhau (hay bằng nhau) giữa hai tập dữ liệu.

Toán tử thuộc nhóm này gồm:

Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB
SequenceEqual Kiểm tra sự khớp nhau (hay bằng nhau) giữa hai tập dữ liệu. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ

 

Ví dụ SequenceEqual – Enumerable.SequenceEqual trong C#


void Main()

{

 Pet barley = new Pet() { Name = "Barley", Age = 4 };

 Pet boots = new Pet() { Name = "Boots", Age = 1 };

 Pet whiskers = new Pet() { Name = "Whiskers", Age = 6 };

 List<Pet> pets1 = new List<Pet>() { barley, boots };

 List<Pet> pets2 = new List<Pet>() { barley, boots };

 List<Pet> pets3 = new List<Pet>() { barley, boots, whiskers };

 bool equal = pets1.SequenceEqual(pets2);

 bool equal3 = pets1.SequenceEqual(pets3);

 Console.WriteLine("The lists pets1 and pets2 {0} equal.", 

      equal ? "are" :"are not");

 Console.WriteLine("The lists pets1 and pets3 {0} equal.", 

     equal3 ? "are" :"are not");

}

class Pet

{

 public string Name { get; set; }

 public int Age { get; set; }

}

Ví dụ SequenceEqual – Enumerable.SequenceEqual trong VB


Sub Main

 Dim barley As New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 4}

 Dim boots As New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 1}

 Dim whiskers As New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 6}

 Dim pets1 As New System.Collections.Generic.List(Of Pet)(New Pet() 

      {barley, boots})

 Dim pets2 As New System.Collections.Generic.List(Of Pet)(New Pet() 

      {barley, boots})

 Dim pets3 As New System.Collections.Generic.List(Of Pet)(New Pet() 

      {barley, boots, whiskers})

 Dim equal As Boolean = pets1.SequenceEqual(pets2)

 Dim equal3 As Boolean = pets1.SequenceEqual(pets3)

 Console.WriteLine("The lists pets1 and pets2 {0} equal.", 

     If(equal, "are", "are not"))

 Console.WriteLine("The lists pets1 and pets3 {0} equal.", 

     If(equal3, "are", "are not"))

End Sub

Class Pet

 Public Property Name As String

 Public Property Age As Integer

End Class

Kết quả:

< Các toán tử truy vấn