Trả về True hay False khi một vài hay tất cả các phần tử của một tập dữ liệu thoả mãn điều kiện nào đó.

Toán tử thuộc nhóm này gồm:

Toán tử Mô tả Cú pháp C# Cú pháp VB
All Trả về True nếu tất cả các phần tử trong một tập dữ liệu thoả mãn điều kiện nào đó. Chưa hỗ trợ Aggregate … In … Into All()
Any Trả về True nếu một vài phần tử cùng thoả mãn điều kiện nào đó. Chưa hỗ trợ Aggregate … In … Into Any()
Contains Trả về True nếu trong một tập dữ liệu có chứa một phần tử nào đó. Chưa hỗ trợ Chưa hỗ trợ

 

Ví dụ toán tử All trong VB


Sub Main

Dim barley As New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 4}

Dim boots As New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 1}

Dim whiskers As New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 6}

Dim bluemoon As New Pet With {.Name = "Blue Moon", .Age = 9}

Dim daisy As New Pet With {.Name = "Daisy", .Age = 3}

Dim charlotte As New Person With {.Name = "Charlotte", .Pets = New Pet() 

     {barley, boots}}

Dim arlene As New Person With {.Name = "Arlene", .Pets = New Pet() 

     {whiskers}}

Dim rui As New Person With {.Name = "Rui", .Pets = New Pet() 

    {bluemoon, daisy}}

Dim people As New System.Collections.Generic.List(Of Person)(New Person() 

     {charlotte, arlene, rui})

Dim query = From pers In people

  Where (Aggregate pt In pers.Pets Into All(pt.Age > 2))

  Select pers.Name

For Each e In query

 Console.WriteLine("Name = {0}", e)

Next

End Sub

Class Person

  Public Property Name As String

  Public Property Pets As Pet()

End Class

Class Pet

 Public Property Name As String

 Public Property Age As Integer

End Class

Kết quả:

Ví dụ toán tử Any trong VB


Sub Main

Dim barley As New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 4}

Dim boots As New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 1}

Dim whiskers As New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 6}

Dim bluemoon As New Pet With {.Name = "Blue Moon", .Age = 9}

Dim daisy As New Pet With {.Name = "Daisy", .Age = 3}

Dim charlotte As New Person With {.Name = "Charlotte", .Pets = New Pet() 

   {barley, boots}}

Dim arlene As New Person With {.Name = "Arlene", .Pets = New Pet() 

   {whiskers}}

Dim rui As New Person With {.Name = "Rui", .Pets = New Pet() 

  {bluemoon, daisy}}

Dim people As New System.Collections.Generic.List(Of Person)(New Person() 

  {charlotte, arlene, rui})

Dim query = From pers In people

  Where (Aggregate pt In pers.Pets Into Any(pt.Age > 7))

  Select pers.Name

For Each e In query

  Console.WriteLine("Name = {0}", e)

Next

End Sub

Class Person

 Public Property Name As String

 Public Property Pets As Pet()

End Class

Class Pet

 Public Property Name As String

 Public Property Age As Integer

End Class

Kết quả:

< Các toán tử truy vấn