Phần I – Nhập môn Microsoft Visual C#

Phần II – Ngôn ngữ C#

Phần III – Ứng dụng WPF (Windows Presentation Foundation)