Sau định nghĩa các lớp, kế tiếp chúng ta sẽ tạo lớp ngữ cảnh (context class) cho phép cung cấp các bối cảnh để chúng ta có thể làm việc với cơ sở dữ liệu như truy vấn hay cập nhật dữ liệu. Lớp ngữ cảnh thừa kế từ System.Data.Entity.DbContext và thể hiện mỗi lớp như là một DbSet<TEntity>. Để tạo lớp ngữ cảnh chúng ta thực hiện:

– Cài đặt EF(Tools > Library Package Manager > Manage NuGet Packages for Solution…Tìm kiếm và cài đặt EntityFrameWork)

– Truy cập namespace System.Data.Entity (dùng using)

– Tạo lớp ngữ cảnh (trong trường hợp chúng ta là QLSVContext) thừa kế từ lớp DbContext. Chỉnh sửa nội dung tập tin QLSVContext.cs như sau:


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Data.Entity;

namespace ManagingData

{

  public class QLSVContext:DbContext

  {

    public DbSet<Khoa> Khoas { get; set; }

    public DbSet<SinhVien> SinhViens { get; set; }

  }

}

Thêm dữ liệu đến cơ sở dữ liệu:

Học C# và WPF >