Thêm dữ liệu

Việc thêm dữ liệu đến cơ sở dữ liệu cũng được thực hiện tương đối dễ dàng thông qua các đối tượng. Ví dụ sau thêm dữ liệu đến bảng Khoa như sau:


using (var context = new QuanLySinhVienEntities())

{

// create a new Khoa object

Khoa khoamoi = new Khoa();

khoamoi.MaKhoa = "MH06";

khoamoi.TenKhoa = "Dien-Dien Tu";

// insert a new Khoa

context.Khoas.Add(khoamoi);

// update database

context.SaveChanges();

// display all Khoas from database ordered

//query for descending sort by MaKhoa

var DSKhoa = from kh in context.Khoas

orderby kh.MaKhoa descending

select kh;

// Execute the query

foreach(Khoa kh in DSKhoa)

{

Console.WriteLine(kh.ThongTinKhoa);

}

}

Xoá dữ liệu

Xoá dữ liệu bảng Khoa như sau:


using (var context = new QuanLySinhVienEntities())

{

// query and return Khoa element that has MaKhoa = 'MH06'

var deleted = (from kh in context.Khoas

where kh.MaKhoa == "MH06"

select kh).SingleOrDefault();

// delete the Khoa that has MaKhoa = 'MH06'

context.Khoas.Remove(deleted);

// update database

context.SaveChanges();

// display all Khoas from database ordered

//query for descending sort by MaKhoa

var DSKhoa = from kh in context.Khoas

orderby kh.MaKhoa descending

select kh;

// Execute the query

foreach(Khoa kh in DSKhoa)

{

Console.WriteLine(kh.ThongTinKhoa);

}

Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu bảng Khoa như sau:


using (var context = new QuanLySinhVienEntities())

{

// query and return Khoa element that has MaKhoa = 'KH05'

var updated = (from kh in context.Khoas

where kh.MaKhoa == "KH05"

select kh).SingleOrDefault();

// update the Khoa that has MaKhoa = 'MH06'

updated.TenKhoa = "Cong nghe thong tin";

// update database

context.SaveChanges();

// display all Khoas from database ordered

//query for descending sort by MaKhoa

var DSKhoa = from kh in context.Khoas

orderby kh.MaKhoa descending

select kh;

// Execute the query

foreach(Khoa kh in DSKhoa)

{

Console.WriteLine(kh.ThongTinKhoa);

}

}

Học C# và WPF >