Thêm dữ liệu

Việc thêm dữ liệu đến cơ sở dữ liệu cũng được thực hiện tương đối dễ dàng thông qua các đối tượng. Ví dụ sau thêm dữ liệu đến bảng Khoa như sau:


using (var context = new QuanLySinhVienEntities())

{

  // create a new Khoa object
 
  Khoa khoamoi = new Khoa();

  khoamoi.MaKhoa = "MH06";

  khoamoi.TenKhoa = "Dien-Dien Tu";

  // insert a new Khoa

  context.Khoas.Add(khoamoi);

  // update database

  context.SaveChanges();

  // display all Khoas from database ordered

  //query for descending sort by MaKhoa

  var DSKhoa = from kh in context.Khoas

        orderby kh.MaKhoa descending

        select kh;

  // Execute the query

  foreach(Khoa kh in DSKhoa)

  {

  Console.WriteLine(kh.ThongTinKhoa);

  }

}

Xoá dữ liệu

Xoá dữ liệu bảng Khoa như sau:


using (var context = new QuanLySinhVienEntities())

{

  // query and return Khoa element that has MaKhoa = 'MH06'

  var deleted = (from kh in context.Khoas

         where kh.MaKhoa == "MH06"

         select kh).SingleOrDefault();

  // delete the Khoa that has MaKhoa = 'MH06'

  context.Khoas.Remove(deleted);

  // update database

  context.SaveChanges();

  // display all Khoas from database ordered

  //query for descending sort by MaKhoa

  var DSKhoa = from kh in context.Khoas

      orderby kh.MaKhoa descending

      select kh;

  // Execute the query

  foreach(Khoa kh in DSKhoa)

  { 

   Console.WriteLine(kh.ThongTinKhoa);

  }
}

Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu bảng Khoa như sau:


using (var context = new QuanLySinhVienEntities())

{

 // query and return Khoa element that has MaKhoa = 'KH05'

 var updated = (from kh in context.Khoas

       where kh.MaKhoa == "KH05"

       select kh).SingleOrDefault();

 // update the Khoa that has MaKhoa = 'MH06'

 updated.TenKhoa = "Cong nghe thong tin";

 // update database

 context.SaveChanges();

 // display all Khoas from database ordered

 //query for descending sort by MaKhoa

 var DSKhoa = from kh in context.Khoas

     orderby kh.MaKhoa descending

     select kh;

 // Execute the query

 foreach(Khoa kh in DSKhoa)

 {

  Console.WriteLine(kh.ThongTinKhoa);

 }

}

Học C# và WPF >