Giả sử chúng ta cần một vài thay đổi đến mô hình, ví dụ thêm thuộc tính EmailKH đến lớp Khoa, và muốn các thay đổi này cũng được cập nhật đến cơ sở dữ liệu. Để thực hiện điều này, chúng ta dùng tính năng Code First Migrations hay gọi tắt là Migrations. Để dùng tính năng Migrations chúng ta thực hiện như sau:

 • Vào Tools -> Library Package Manager -> Package Manager Console
 • Gõ lệnh Enable-Migrations trong Package Manager Console

 •  Một thư mục Migrations được thêm vào dự án trong Solution Explorer:

Tập tin Configuration.cs chứa các thông tin ứng dụng đến lớp QLSVContext. Tập tin thứ hai …_InitialCreate.cs là migration đầu tiên thể hiện sự thay đổi chúng ta đã áp dụng đến cơ sở dữ liệu.

 • Thêm thuộc tính EmailKH đến lớp Khoa:

public class Khoa

{

 [Key]

  public string MaKhoa { get; set; }

  public string TenKhoa { get; set; }

  public string EmailKH { get; set; }

  public virtual List<SinhVien> SinhViens { get; set; }

}

 •  Gõ lệnh Add-Migration AddEmailKH trong Package Manager Console

 • Một tập tin mới được thêm đến thư mục Migrations:

 • Thực thi lệnh Update-Database trong Package Manager Console

 • Lúc này thuộc tính EmailKH đã được cập nhật đến cơ sở dữ liệu trong Server Explorer như sau:

Học C# và WPF >