Tải PDF

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần

Phần I –  Nhập môn SQL Server

 1. Giới thiệu và cài đặt SQL Server
 2. Công cụ SQL Server Management Studio
 3. Làm việc với cơ sở dữ liệu

Phần II – Thiết kế cơ sở dữ liệu

 1. Thiết kế
 2. Nhập dữ liệu
 3. Truy vấn dữ liệu

Phần III – Một số vấn đề nâng cao

 1. Các đối tượng views
 2. Các đối tượng tạm (temporary objects)
 3. Lập trình trong SQL Server
 4. Chỉ mục (indexes)
 5. Triggers