Trong phần ADO.NET, chúng ta đã lưu trữ dữ liệu từ bảng Khoa hay SinhVien của cơ sở dữ liệu QuanLySinhVien đến các đối tượng trong C# bằng cách tạo các lớp Khoa hay SinhVien tương ứng. Cách làm này không quá khó nhưng sẽ làm đoạn mã trở nên cồng kềnh hơn. .NET Framework hỗ trợ Entity Framework (EF), một bộ ánh xạ quan hệ đối tượng (Object Relational Mapper – ORM), giúp việc ánh xạ các thành phần (các bảng) từ cơ sở dữ liệu đến các đối tượng trong C# (hay các ngôn ngữ .NET khác) được dễ dàng và hiệu quả hơn.

Có hai cách tiếp cận Entity Framework: Database First – phát sinh các đối tượng (hay lớp) C# từ cơ sở dữ liệu đã tồn tại sẵn và Code First –viết các đối tượng C# (lớp, thuộc tính, quan hệ khoá chính, khoá ngoại, v.v.) và phát sinh các đối tượng này thành cơ sở dữ liệu. Một cách tiếp cận thứ ba là kết hợp tạo các lớp C# (Code First) và sử dụng cơ sở dữ liệu tồn tại sẵn (Database First).

Chúng ta sẽ lần lượt khám phá những nét cơ bản nhất của EF theo hai cách Database FirstCode First. Nếu hiểu hai cách tiếp cận này, việc sử dụng cách tiếp cận thứ ba là dễ dàng.

Học C# và WPF >