Để tương tác với các nguồn dữ liệu (như cơ sở dữ liệu), .NET Framework cung cấp một tập các thành phần được gọi là ADO.NET. Hầu hết các thành phần trong ADO.NET được chứa trong namespace System.Data.

Nguồn dữ liệu được đề cập trong tài liệu này là cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu có thể được tạo ra từ nhiều nhà cung cấp như Oracle, Microsoft  SQL Server, MySQL, v.v. và trong tài liệu này sẽ sử dụng Microsoft SQL Server (2008).

Giả sử chúng ta có cơ sở dữ liệu QuanLySinhVien gồm hai bảng SinhVienKhoa như sau:

Lược đồ bảng SinhVien

Lược đồ bảng Khoa

Dữ liệu bảng SinhVien

Dữ liệu bảng Khoa

Để đơn giản, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2012 và lấy tên là  ManagingData. Và vì chúng ta  đang dùng ADO.NET và cơ sở dữ liệu được tạo từ Microsoft SQL Server nên các namespace được dùng là System.DataSystem.Data.SqlClient.

Học C# và WPF >