Trong phần EF Database First, chúng ta đã dùng EF để phát sinh các đối tượng từ cơ sở dữ liệu như sau:

Cơ sở dữ liệu:

Các đối tượng được sinh ra:

Ngược với EF Database First, EF Code First là quá trình phát sinh cơ sở dữ liệu từ các đối tượng C#. Quá trình gồm hai bước:

Học C# và WPF >