Cũng giống như việc dùng các lệnh ngôn ngữ SQL như select, where, from, v.v. để truy vấn đến cơ sở dữ liệu, chúng ta dùng ngôn ngữ LINQ  để truy vấn đến các đối tượng trong C#. Các lệnh trong LINQ cũng gồm select, where, from, v.v. và, khác với ngôn ngữ SQL, biểu thức truy vấn LINQ bắt đầu bằng from (thay vì select).

Tìm hiểu ngôn ngữ LINQ tại https://ngocminhtran.com/linq-language-integrated-query/

Ví dụ sau đây nhận dữ liệu từ bảng Khoa và sắp xếp các hàng theo thứ tự giảm dần của MaKhoa:


using (var context = new QuanLySinhVienEntities())

{

 // Access and query the database.

 var query = from kh in context.Khoas

      orderby kh.MaKhoa descending

      select kh;

 foreach (Khoa kh in query)

 {

  Console.WriteLine(kh.ThongTinKhoa);

 }

}

Học C# và WPF >