Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các views cơ bản dùng cho việc thiết kế giao diện đồ họa trong Android. Một số views được đề cập trong bài viết:

Để dễ theo dõi, chúng ta cũng sẽ tạo ra một ứng dụng tên BasicViews dùng cho việc giải thích các views.