Cho phép người dùng có thể cùng lúc chọn nhiều tùy chọn khác nhau. CheckBox có thể được dùng theo 3 cách:

  • Kéo từ mục Buttons của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay đổi các thuộc tính thông qua cửa sổ Attributes. Cách này được dùng trong ứng dụng BasicViews
  • Dùng mã XML với phần từ <CheckBox />
  • Dùng mã Java bằng cách sử dụng lớp EditView, ví dụ:

CheckBox chk = new CheckBox(context); (mặc định là this)

Trong ứng dụng BasicViews, thêm 3 CheckBox và 1 TextView từ thanh Palette đến giao diện. Đặt các CheckBox và TextView này trong một layout kiểu ConstraintLayout và thiết lập ràng buộc đến ConstraintLayout này:

Chọn TextView thứ nhất và thay đổi một số thuộc tính trong cửa sổ Attributes như sau:

ID
text @string/txtCheckBoxTitle

Chọn CheckBox thứ nhất và thay đổi một số thuộc tính trong cửa sổ Attributes như sau:

ID chkReading
text @string/chkReading

Chọn CheckBox thứ hai và thay đổi một số thuộc tính trong cửa sổ Attributes như sau:

ID chkTravelling
text @string/chkTravelling

Chọn CheckBox thứ ba và thay đổi một số thuộc tính trong cửa sổ Attributes như sau:

ID chkCoding
text @string/chkCoding

Thêm các dòng mã sau vào tập tin strings.xml:


<string name="txtCheckBoxTitle">Hobbies</string>
<string name="chkReading">Reading</string>
<string name="chkTravelling">Travelling</string>
<string name="chkCoding">Coding</string>

Kết quả giao diện của BasicViews lúc này:
Cho đến thời điểm này chúng ta có hai ConstraintLayout, một ConstraintLayout gốc và một ContraintLayout để nhóm các CheckBox. Thay đổi thuộc tính ID của hai ConstraintLayout này thành mainLayout và checkboxLayout. Lúc này trong cửa sổ Component Tree sẽ có các thành phần như sau:

Các views cơ bản và trong giao diện ứng dụng Android >