Cho phép người dùng chọn một trong hai tùy chọn hay trạng thái. Switch có thể được dùng theo 3 cách:

  • Kéo từ mục Button của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay đổi các thuộc tính thông qua cửa sổ Attributes. Cách này được dùng trong ứng dụng BasicViews
  • Dùng mã XML với phần tử <Switch />
  • Dùng mã Java bằng cách sử dụng lớp Switch như ví dụ sau:

Switch switchExpert = new Switch(this);

Trong ứng dụng BasicViews, thêm một Switch đến giao diện, điều chỉnh kích cỡ, thiết lập ràng buộc đến mainLayout và sắp xếp lại các views. Giao diện có thể như sau:

Thay đổi các thuộc tính cho Switch như sau:

View Thuộc tính Giá trị
Switch ID switchExpert
  text @string/txtExpert

 

Thêm các đoạn mã sau vào tập tin strings.xml:


<resources>
...

<string name="txtexpert">You have experience with Java framewoks</string>
</resources>

Điều chỉnh lại kích thước Switch, kết quả giao diện lúc này:

Chúng ta có thể thay đổi trạng thái của Switch bằng cách điều chỉnh dấu chấm tròn của Switch:

Các views cơ bản và trong giao diện ứng dụng Android >