Cho phép người dùng hiển thị các tập tin hình ảnh trên các thiết bị Android. Giống như các views đã đề cập ở trên, ImageView có thể được sử dụng theo 3 cách:

  • Kéo từ mục Common hay Widgets của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay đổi các thuộc tính thông qua cửa sổ Attributes. Cách này được dùng trong ứng dụng BasicViews
  • Dùng mã XML với phần tử <ImageView />
  • Dùng mã Java bằng cách sử dụng lớp ImageView như ví dụ sau:

ImageView imageView = new ImageView(this);

imageView.setImageResource(R.drawable…);

Trong ứng dụng BasicViews, trước khi thêm ImageView đến giao diện chúng ta sẽ thêm tập tin ảnh từ ổ đĩa cục bố đến thư mục app > res > drawable theo hai bước đơn giản:

  • Tìm đến tập tin ảnh cần chèn trong ổ đĩa và kích chuột phải chọn Copy
  • Tìm đến thư mục app > res > drawable trong cửa sổ Project và kích chuột phải vào drawable chọn Paste, kết quả sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu chọn thư mục tài nguyên:

Để thư mục mặc định và nhấp OK. Kết quả:

Tên tập tin ảnh sẽ xuất hiện trong mục New name và chúng ta có thể thay đổi tên tập tin này. Nhấn OK. Kết quả:

Bây giờ, thêm một ImageView đến giao diện, chọn ảnh từ cửa sổ Resources và nhấn OK:

Điều chỉnh kích cỡ, thiết lập ràng buộc đến mainLayout và sắp xếp lại các views. Khi thực thi ứng dụng có thể bắt gặp lỗi sau:

Lỗi này phát sinh do Android Studio không chấp nhận tên tập tin ảnh có các ký tự hoa (trong trường hợp này là N và M). Chỉnh sửa tên của tập tin ảnh từ NgocMinh.jpg thành ngocminh.jpg như sau:

  • Tìm đến tập tin jpg ảnh từ thư mục drawable và nhấn chuột phải vào tập tin chọn Refactor > Rename:

  • Thay đổi tên tập tin:

Nhấn Refactor để thay đổi tên tập tin

Thực thi lại ứng dụng:

Thay đổi giá trị thuộc tính ID của ImageView thành MyImage.

Các views cơ bản và trong giao diện ứng dụng Android >