PlainText dùng để nhận thông tin từ người dùng. PlainText có thể được dùng theo 3 cách:

  • Kéo từ mục Text của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay đổi các thuộc tính thông qua cửa sổ Attributes. Cách này được dùng trong ứng dụng BasicViews
  • Dùng mã XML với phần tử <EditText />
  • Dùng mã Java bằng cách sử dụng lớp EditView, ví dụ:

EditText  ed = new EditText(context);(mặc định là this)

Trong ứng dụng BasicViews, thêm hai PlainText từ thanh Palette đến giao diện. Thiết lập ràng buộc các PlainText đến ConstraintLayout. Chọn PlaiText thứ nhất và thay đổi một số thuộc tính trong cửa sổ Attributes như sau:

ID editName
text @string/editName
layout_width 158dp
layout_height 30dp

Chọn PlainText thứ hai và thay đổi một số thuộc tính trong cửa sổ Attributes như sau:

ID editEmail
text @string/editEmail
layout_width 158dp
layout_height 30dp

Kết quả giao diện của BasicViews lúc này:

Thêm hai dòng mã sau vào tập tin strings.xml:


<string name="editName"></string>
<string name="editEmail"></string>

(chú ý giữa các cặp <string> không có nội dung)

Các views cơ bản và trong giao diện ứng dụng Android >