Chúng ta đã quá quen thuộc với Button qua các bài trước. Mục đích chính của một Button là cho phép người dùng thực hiện một nhiệm vụ nào đó bằng cách nhấn chuột trái vào Button này. Có 3 cách dùng Button:

  • Kéo từ mục Common hay Buttons của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay đổi các thuộc tính thông qua cửa sổ Attributes. Cách này được dùng trong ứng dụng BasicViews
  • Dùng mã XML với phần tử <Button />
  • Dùng mã Java bằng cách sử dụng lớp Button như ví dụ sau:

Button btn1 = new Button(this);

Trong ứng dụng BasicViews, thêm hai Button từ thanh Palette đến giao diện và điều chỉnh kích cỡ, thiết lập ràng buộc đến mainLayout và sắp xếp lại các views. Kết quả:

Thay đổi các thuộc tính cho Switch như sau:

View Thuộc tính Giá trị
Button1 ID btnCancel
text @string/btnCancel
Button2 ID btnInfo
  text @string/btnInfo

Thêm hai đoạn mã sau đến tập tin strings.xml:


<resources>
...

<string name="btnCancel">Cancel</string>
<string name="btnInfo">Infomation</string>
</resources>

Kết quả lúc này

Các views cơ bản và trong giao diện ứng dụng Android >