TextView dùng cho việc hiển thị thông tin. Nó tương đương với Label nếu chúng ta từng làm quen với lập trình trong Windows. TextView có thể được dùng theo 3 cách:

  • Kéo từ mục Common (hay Text) của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay đổi các thuộc tính thông qua cửa sổ Attributes. Cách này được dùng trong ứng dụng BasicViews
  • Dùng mã XML với phần tử <TextView />
  • Dùng mã Java bằng cách sử dụng lớp TextView, ví dụ:

TextView txt = new TextView(context); (mặc định là this)

Cách dùng phổ biến nhất với TextView là dùng để mô tả thông tin cho các views khác. Trong ứng dụng BasicViews, mở tập tin activity_basic_views.xml ở chế độ Design, chúng ta thêm hai TextView từ thanh Palette đến giao diện, thiết lập các ràng buộc từ các TextView đến ConstraintLayout (view gốc). Sau khi sắp xếp, kết quả:

Chúng ta có thể quan sát cấu trúc các views trên giao diện hiện tại của ứng dụng BasicViews qua cửa sổ Component Tree:

Chúng ta thấy có các biểu tượng tam giác màu cam có dấu chấm than màu trắng bên phải của các TextView. Lý do là hai TextView này vẫn chưa được khai báo là tài nguyên của dự án. Trong cửa sổ Project, chọn thư mục app > res > values và chọn tập tin strings.xml. Thêm hai dòng khai báo như sau đến tập tin này:


<string name="txtName">Name:</string>
<string name="txtEmail">Email:</string>

Đóng tập tin strings.xml. Trở lại tập tin activity_basic_views.xml ở chế độ Design, chọn TextView thứ nhất và trong cửa sổ Attributes thay đổi các thuộc tính ID và text:

ID txtName
text @string/txtName

Chọn TextView thứ hai và trong cửa sổ Attributes thay đổi các thuộc tính ID và text:

ID txtEmail
text @string/txtEmail

Giao diện lúc này:

Và cửa sổ Component Tree lúc này:

Các views cơ bản và trong giao diện ứng dụng Android >