Cho phép người dùng chỉ có thể chọn một tùy chọn tại một thời điểm. Các RadioButton cùng nhóm phải được tổ chức trong một RadioGroup. RadioButton và RadioGroup có thể được dùng theo 3 cách:

  • Kéo từ mục Buttons của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay đổi các thuộc tính thông qua cửa sổ Attributes. Cách này được dùng trong ứng dụng BasicViews
  • Dùng mã XML với phần tử <RadioGroup /> <RadioButton />
  • Dùng mã Java bằng cách sử dụng các lớp RadioButton và RadioGroup. Thêm các đối tượng RadioButton đến RadioGroup nhờ phương thức addView của lớp RadioGroup như ví dụ sau:

RadioGroup radioGroup = new RadioGroup(this);

RadioButton radio1 = new RadioButton(this);

radioGroup.addView(radio1);

Trong ứng dụng BasicViews, thêm một RadioGroup đến giao diện, điều chỉnh kích cỡ và thiết lập ràng buộc đến mainLayout. Thêm hai RadioButton đến RadioGroup này. Giao diện có thể như sau:

Mặc định, các RadioButton được bố trí thành từng hàng trong RadioGroup. Chúng ta có thể bố trí các RadioButton thành các cột bằng cách thay đổi giá trị thuộc tính orientation của RadioGroup đến Horizontal

Mã XML:


<RadioGroup
...

android:orientation="horizontal"
>

...

</RadioGroup>

Kết quả:

Bây giờ thay đổi các thuộc tính cho RadioGroup và RadioButton như sau:

View ID Text
RadioGroup rdGroup
RadioButton1 rdMale @string/rdMale
RadioButton2 rdFemale @string/rdFemale

Chúng ta có thể thêm một TextView phía trên RadioGroup để làm tiêu đề cho nhóm RadioButton, trong trường hợp này tiêu đề là Sex. Giao diện ứng dụng lúc này trông như sau:

Thêm các dòng mã sau vào tập tin strings.xml:


<string name="rdMale">Male</string>
<string name="rdFemale">Female</string>
<string name="txtSex">Sex</string>

Các views cơ bản và trong giao diện ứng dụng Android >