Một trong những điều tốt nhất trong JavaScript là khả năng thực thi các hàm. Một hàm là một tập hợp các lệnh. Hàm có khả năng dùng lại (reuse), ẩn thông tin và đóng gói. Hàm là ứng xử hay hành vi của các đối tượng – lúc này chúng ta không gọi là hàm mà gọi là phương thức (method). Một vài khía cạnh quan trọng của hàm: