Khi lệnh return được thực thi, hàm sẽ trả về giá trị ngay lập tức mà không cần thực hiện lệnh đang thực thi hiện tại. Hàm luôn luôn trả về một giá trị thông qua return. Nếu giá trị trả về không được xác định, undefined được trả về. Nếu hàm được gọi với new và giá trị trả về không phải là một đối tượng thì this sẽ được trả về.

< Hàm (functions)