Cascade hay chaining methods là khả năng cho phép gọi nhiều phương thức trong cùng một đối tượng trong cùng một lệnh và các phương thức cách nhau bởi dấu chấm như cú pháp sau:


Object.method1().method2(). . .methodn();

Điều kiện để dùng cascade là các phương thức trong đối tượng phải trả về this (tức là chính đối tượng đó).

Để hiểu về cascade, chúng ta sẽ viết ví dụ sau theo hai kiểu không dùng cascade và dùng cascade.

Không dùng cascade:


var myObject_noncascade = {

 secret_num: 0,

 set_num: function (num){

 this.secret_num = num;

 },

 get_num: function () {

  return this.secret_num;

 }
 
};

myObject_noncascade.set_num(3);

alert (myObject_noncascade.get_num());

Thực thi đoạn mã trên.

Dùng cascade:


var myObject_cascade = {

 secret_num: 0,

 set_num: function (num){

  this.secret_num = num;

  return this;

 },

 get_num: function () {

  alert(this.secret_num);

  return;

 }

};

myObject_cascade.set_num(5).get_num();

Thực thi đoạn mã trên.

< Hàm (functions)