Trong JavaScript, hàm là đối tượng. Cũng như các objects liên kết đến Object.prototype, các functions liên kết đến Function.prototype. Vì hàm là đối tượng nên nó có thể được dùng giống như các giá trị khác như được lưu trữ trong biến, trong đối tượng, trong mảng,…Hàm có thể là tham số của hàm, có thể được trả về từ một hàm, và cũng như object, hàm có thuộc tính và phương thức (method).

< Hàm (functions)