JavaScript cung cấp một đối tượng tên arguments giúp các hàm khi gọi với một mảng các đối số (arguments). Đối tượng này được dùng khi không biết trước số tham số của hàm. Đối tượng arguments có thuộc tính length là số đối số và không có phương thức như một số đối tượng mảng khác. Ví dụ:


var sum = function () {

  var i, s = 0;

  for (i = 0; i < arguments.length; i += 1) {

    s += arguments[i];

  }

  return s;

};

alert(sum(4, 8, 15, 16, 23, 42)); // 108

Thực thi đoạn mã trên.

< Hàm (functions)