Chúng ta có thể thêm một phương thức đến Object.prototype làm cho phương thức này hợp lệ với tất cả các đối tượng, ví dụ:


// thêm phương thức add vào Object.prototype

Object.prototype.add = function (a,b){

  return a+b;

};

var ob = {}; // định nghĩa một đối tượng bất kỳ

// sử dụng phương thức add từ Object.prototype

alert(ob.add (3,4)); // kết quả 7

Thực thi đoạn mã trên.

Vì hàm cũng là đối tượng nên chúng ta có thể thêm một phương thức đến Function.prototype và làm cho nó hợp lệ đến tất cả các hàm, ví dụ thêm một phương thức tên integer vào đối tượng Number để lấy phần nguyên của một số như sau:


Number.prototype.integer = function () {

  return Math[this < 0 ? 'ceil' : 'floor'](this);

};

alert((-10 / 3).integer());  // -3

Thực thi đoạn mã trên.

Nếu chúng ta không muốn dùng prototype (vì đôi lúc gây khó hiểu) thì có thể định nghĩa một phương thức tên method để định nghĩa sáng sủa hơn như sau:


Function.prototype.method = function (name, func) {

  this.prototype[name] = func;

  return this;

};

Number.method('integer', function () {

  return Math[this < 0 ? 'ceil' : 'floor'](this);

});

alert((-10 / 3).integer());  // -3

Thực thi đoạn mã trên.

< Hàm (functions)