Cấu trúc một hàm trong JS như sau:


function tên hàm (danh sách tham số)

{

  //mã thực thi

}

Cấu trúc trên gồm 4 phần:

  • Từ khoá function
  • tên hàm (có thể có hoặc không) và danh sách các tham số (chứa 0 hay nhiều tham số cách nhau bởi dấu phẩy) trong cặp ngoặc tròn ()
  • Cặp ngoặc móc {}
  • Phần cuối cùng là khối lệnh thực thi được chứa trong cặp ngoặc {}.

Ví dụ tạo một hàm tên Add cộng hai số như sau:


function Add (a, b)

{

  return a+b;

}

alert( Add(4, 3));

Thực thi đoạn mã trên.

Function literal có thể được dùng bất kì đâu giống như một biểu thức và một hàm có thể được định nghĩa trong một hàm khác, ví dụ hàm plus được định nghĩa trong hàm add:


function add() {

var counter = 0;

function plus()

{

  //hàm plus (inner function) có thể truy cập đến biến của hàm

  //add (outer function)

  counter += 1;

}

plus();

return counter;

}

alert (add());

Thực thi đoạn mã trên.

< Hàm (function)