DataSet là một hình thức bộ nhớ trong của dữ liệu quan hệ và từ lâu đã là một phần chủ yếu của việc truy cập dữ liệu trong thế giới .NET. LNQ to Dataset cho phép sử dụng các toán tử truy vấn chuẩn để truy vấn đến dữ liệu trong DataTable hay DataSet.

Trước khi bắt đầu truy vấn một DataSet dùng LINQ to Dataset, Dataset cần được nạp dữ liệu bằng cách dùng lớp DataAdapter hay dùng LINQ to SQL. LINQ to Dataset làm việc với Dataset có kiểu (typed Dataset) và không kiểu (untyped Dataset). Với Dataset không kiểu, LINQ to Dataset cung cấp các phương thức mở rộng như Field<T> cho phép gán kiểu vào truy vấn.

Trở lại ví dụ về hai bảng GenreReview trong cơ sở dữ liệu ngocminhADO

Chúng ta nạp dữ liệu từ bảng GenreReview vào Dataset bằng lớp DataAdapter, truy vấn LINQ được tạo và vòng lặp foreach được dùng để hiển thị kết quả.

Mã VB:


Module Module1

 Sub Main()

  ' tạo chuỗi kết nối

  Dim connectString As String = System.Configuration.ConfigurationManager.

      ConnectionStrings("LinqFirst.My.MySettings.ngocminhADOConnectionString")

      .ToString()

  ' tạo câu truy vấn SQL

  Dim sqlSelect As String = "SELECT * FROM Genre;" + "SELECT * FROM Review;"

  Dim sqlCnn As SqlConnection = New SqlConnection(connectString)

  ' mở kết nối

  sqlCnn.Open()

  ' dùng lớp DataAdapter để nạp dữ liệu vào Dataset

  Dim da As New SqlDataAdapter

  da.SelectCommand = New SqlCommand(sqlSelect, sqlCnn)

  da.TableMappings.Add("Table", "Genre")

  da.TableMappings.Add("Table1", "Review")

  Dim ds As New DataSet()

  da.Fill(ds)

  ' thiết lập quan hệ hai DataTable trong Dataset

 Dim dr As DataRelation = ds.Relations.Add("FK_Genre_Review",

    ds.Tables("Genre").Columns("ID"),

    ds.Tables("Review").Columns("GenreId"))

 Dim genre As DataTable = ds.Tables("Genre")

 Dim review As DataTable = ds.Tables("Review")

 ' tạo và thực thi truy vấn LINQ to Dataset

 Dim query = From d In genre.AsEnumerable() 

       Join e In review.AsEnumerable()

       On d.Field(Of Integer)("ID") 

         Equals e.Field(Of Integer)("GenreId")

      Select New Music With {

       .GenreID = d.Field(Of Integer)("ID"),

       .GenreName = d.Field(Of String)("Name"),

       .ReviewID = e.Field(Of Integer)("ID"),

       .ReviewTitle = e.Field(Of String)("Title")

       }

  ' Hiển thị kết quả

  For Each e In query

   Console.WriteLine("Genre Id = {0} , Name = {1} , Title = {2}", 

          e.GenreID, e.GenreName, e.ReviewTitle)

  Next

 End Sub

 Class Music

  Public Property GenreID As Integer

  Public Property GenreName As String

  Public Property ReviewID As Integer

  Public Property ReviewTitle As String

 End Class

End Module

Mã C#:


class Programm

{

 static void Main(string[] args)

 {

 // tạo chuỗi kết nối

 string connectString = System.Configuration.ConfigurationManager.

       ConnectionStrings("LinqFirst.My.MySettings.ngocminhADOConnectionString").

         ToString();

 // tạo câu truy vấn SQL

 string sqlSelect = "SELECT * FROM Genre;" + "SELECT * FROM Review;";

 // dùng lớp DataAdapter để nạp dữ liệu vào Dataset

 SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sqlSelect, connectString);

 da.SelectCommand = New SqlCommand(sqlSelect, sqlCnn);

 da.TableMappings.Add("Table", "Genre");

 da.TableMappings.Add("Table1", "Review");

 Dim ds As New DataSet();

 da.Fill(ds);

 // thiết lập quan hệ hai DataTable trong Dataset

 DataRelation dr  = ds.Relations.Add("FK_Genre_Review",

     ds.Tables["Genre"].Columns["ID"],

     ds.Tables["Review"].Columns["GenreId"]);

 DataTable genre = ds.Tables["Genre"];

 DataTable review = ds.Tables["Review"];

 // tạo và thực thi truy vấn LINQ to Dataset

 var query = from d in genre.AsEnumerable()

    join e in review.AsEnumerable()

    on d.Field<int>("ID") equals

      e.Field<int> ("GenreId")

   select new {

      GenreID = d.Field<int>("ID"),

      GenreName = d.Field<int> ("Name"),

      ReviewID = e.Field<int> ("ID"),

      ReviewTitle = e.Field<int>("Title")

   };

  // Hiển thị kết quả

 foreach ( var e in query ){

  Console.WriteLine("Genre Id = {0} , Name = {1} , Title = {2}", 

      e.GenreID, e.GenreName, e.ReviewTitle);

  }

 }

}

< Học LINQ