Là một thành phần dùng để quản lý các dữ liệu quan hệ như đối tượng.

Trong LINQ to SQL, mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu quan hệ được ánh xạ đến mô hình đối tượng thể hiện trong ngôn ngữ lập trình của nhà phát triển. Khi ứng dụng thực thi, LINQ to SQL chuyển thành các truy vấn SQL trong mô hình đối tượng và đượcgửi đến cơ sở dữ liệu để thực thi. Khi cơ sở dữ liệu trả về kết quả, LINQ to SQL sẽ chuyển các kết quả này thành đối tượng để chúng ta có thể làm việc.

Truy vấn với LINQ to SQL

Các luật thực thi truy vấn với LINQ to SQL giống như thực thi các truy vấn LINQ chuẩn. Các thành phần dùng trong thực thi truy vấn với LINQ to SQL gồm:

  • LINQ to SQL API: yêu cầu thực thi truy vấn trên ứng dụng và gửi đến LINQ to SQL Provider.
  • LINQ to SQL Provider: chuyển truy vấn đến T-SQL và gửi truy vấn mới đến ADO Provider để thực thi.
  • ADO Provider: sau khi thực thi truy vấn, kết quả trong hình thức của DataReader được gửi đến LINQ to SQL Provider để chuyển sang hình thức đối tượng người dùng.

Làm việc với LINQ to SQL

< Học LINQ