Khi chúng ta làm việc với các tập chứa các đối tượng (collection) như mảng (array) hay danh sách (list), chúng ta luôn có dịp làm việc với LINQ to Objects. LINQ to Objects trả về các biến kiểu IEnumerable<T> và không cần LINQ provider (API) như LINQ to SQL hay LINQ to XML. LINQ to Objects thay thế các đoạn mã lặp bằng các câu truy vấn ngắn gọn, dễ đọc, hiệu quả. Có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các nguồn dữ liệu mà không cần chỉnh sửa hay chỉnh sửa rất ít.

Ví dụ về LINQ: tập chứa các đối tượng là mảng words chứa các chuỗi. Một truy vấn LINQ to Objects sẽ lấy các chuỗi (hay đối tượng) có chiều dài nhỏ hơn hay bằng 5 để hiển thị:

C#


// mảng chứa các từ

string[] words = {"hello", "wonderful", "LINQ", "beautiful", "world"};

// lấy các từ có chiều dài nhỏ hơn hay bằng 5 bằng LINQ và lưu

// vào mảng shortWords

var shortWords = from word in words

        where word.Length <= 5

        select word;

VB


' mảng chứa các từ

Dim words As String() = {"hello", "wonderful", "LINQ", "beautiful", "world"}

' lấy các từ có chiều dài nhỏ hơn hay bằng 5 bằng LINQ và lưu

' vào mảng shortWords

Dim shortWords = From word In words

   Where word.Length <= 5

   Select word

Ý nghĩa các lệnh select, from, where giống trong ngôn ngữ truy vấn SQL nhưng khác thứ tự các lệnh.
< Học LINQ