C# phiên bản 7.1 đã sẵn sàng trong Visual Studio 2017.

Xem chi tiết >