Các cập nhật trong công nghệ .NET đã được đăng tải trên blog của Microsoft bao gồm: