Khi gửi hay nhận dữ liệu với JavaScript, chúng ta thường dùng kĩ thuật Ajax. Cách thông thường là dùng XMLHttpRequest hay dùng phương thức ajax của thư viện jQuery. Các trình duyệt ngày nay còn hỗ trợ thêm một cách mới là dùng Fetch API.

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng Fetch API >