Microsoft vừa đưa ra các tài liệu hướng dẫn tổng quan về kiến trúc .NET. Các tài liệu hướng dẫn liên quan đến 4 lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển nền tảng .NET của Microsoft bao gồm:

Xem chi tiết >