Chúng ta học các ngôn ngữ lập trình như VB hay C# để viết các ứng dụng windows hay ứng dụng web, và chúng ta cũng học các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server hay Access để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu. Vậy làm cách nào để kết nối một ứng dụng (windows hay web) và một cơ sở dữ liệu? Giải pháp là dùng công nghệ ADO.NET. Công nghệ ADO.NET gồm một tập các thư viện chứa các lớp (classes) có thể được chia thành hai phần như sau:

Theo mô hình trên, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các vấn đề sau:

Các lớp phi kết nối (disconnected classes)

Các lớp kết nối (connected classes)

Demo: minh hoạ cách tạo ứng dụng với ADO.NET

Nhập môn ADO.NET LINQ

Tham khảo